صفحه اصلی

 • منابع علمی مقاله user6-748
  اگر ایسکمی کلیه به مدت کافی باقی بماند به پارانشیم کلیه آسیب وارد نموده و نکروز حاد توبول (ATN) را ایجاد می کند. اما معمولاً آسیب ناشی از ایسکمی در قطعه مستقیم توبول پروگزیمال (قطعه S3) و قسمت ضخیم بالا رونده لوپ هنله در ناحیه مدولای خارجی (mTAL) بیشتر می باشد (9). و دلیل آن هیپوکسی نسبی مدولای خارجی است که ناشی از جریان مخالف اکسیژن از شاخه نزولی عروقی مستقیم به شاخه صعودی آن می باشد. بیشتر بودن جریان خون طبیعی ناحیه کورتکس نسبت به مدولا به دلیل مصرف بالای اکسیژن در قطعات توبولی S3 و mTAL که وظیفه انتقال املاح را به عهده دارند (10 ، 11 ). پس ایسکمی با کاهش جریان خون کلیه باعث پائین آوردن فشار اکسیژن در ناحیه مدولای خارجی می شود و اینگونه منجر به آسیب پذیری آن می گردد. اختلالات و آسیب های ایجاد شده در نارسایی حاد کلیوی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود که شامل آسیب به سلول های توبولی، اختلالات در عملکرد جذبی و ترشحی توبول ها، اختلالات همودینامیک و نقص در توانایی تغلیظ کنندگی ادرار تقسیم کرد (12). 1 .3 - آسیب به سلول های اپی تلیال توبول های کلیوی-3.1.1 آسیب های کشنده این آسیب ها شامل آپوپتوز یا نکروز است. آپوپتوز مرگ برنامه ریزی شده سلول های توبولی با سیگنال آسیب رسان و مسیر آپوپتوتیک است که می تواند به دلیل افزایش عوامل سیتوتوکسیک ناشی از ایسکمی ایجاد شود. در حالیکه، نکروز سلولی به دلیل کاهش حاد سدیم و ذخایر انرژی سلولی به وجود می آید که باعث تورم سلولی و در نهایت ترکیدن و مرگ […]
 • منابع علمی مقاله —d1146
  IMM Interactive Multiple ModelLOS Line-Of-SightMAC Medium Access ControlML Maximum LikelihoodMSE Mean Square ErrorRMSE Root Mean Square ErrorSVP Sound Velocity ProfileTDMA Time Division Multiple AccessTDOA Time Difference Of ArrivalsTLS Total Least SquaresTOA Time Of ArrivalUWSNs Underwater Wireless Sensor Networks فصل اول: کلیات مقدمه با گسترش روزافزون ابزارهای هوشمند کوچک وبا همگرا شدن ارتباطات بیسیم با ابزارهای ریز، امکان پدید آمدن شبکههای کمهزینه و در ابعاد مختلف فراهم شده است، شبکههایی که بتوانند اطلاعات محیطی را برای انسان جمعآوری کنند، شبکههایی که بدون زیرساخت و به سرعت برقرار شده و بتوانند خود را سازماندهی کنند و نیازی به انرژی خارجی نداشته باشند. مهمترین این شبکهها، شبکههای حسگر بیسیم میباشند و هر روزه کاربردها و استفادههای جدیدی در زمینه امور نظامی و غیر نظامی برای این نوع از شبکهها ارائه میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند.شبکه های حسگر بیسیم زیرآب گونه ای از شبکه های حسگر هستند که در محیط زیر آب قرار میگیرند و توسط امواج صوتی با یکدیگر ارتباط دارند. شبکه های حسگر بیسیم در زیرآب برای مقاصدی چون جمع آوری داده های کف آب، نظارت بر آلودگی آبها، نظارت بر محیط ساحل، ناوبری و کاربردهای نظامی نظارت بر محیط به کار برده می شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manjula</Author><Year>February, […]
 • منابع علمی مقاله —d1293
  بند 7- دیگر اقدامات انگلیس در اجرای کودتا..............................................................................................148 بند 8- انگلیس و اهداف کودتای 28 مرداد....................................................................................................150 بند 9- بازخورد کودتای انگلیسی 28 مرداد بر ایران......................................................................................150گفتار سوم- جدایی بحرین و نقش انگلیس در این خصوص، تکرار سناریوی جدایی های ارضی ازایران............158 بند 1- نگاهی گذرا بر سیر حاکمیت ایران بر مجمع الجزایر بحرین در طول تاریخ......................................158 بند 2- نفوذ انگلستان در منطقه خلیج فارس و بحرین..................................................................................162 بند 3- بررسی اوضاع سیاسی بحرین در دوران سلطنت پهلوی اول..............................................................165 بند 4- فرجام بحرین و جدایی آن در دوران سلطنت پهلوی دوم................................................................. 168 گفتار4- فعالیت های جریان بهاییت در دستگاه پهلوی دوم................................................................................174 گفتار 5- سیاست های انگلیس در واپسین سال های سلطنت رژیم پهلوی دوم.................................................184جمع […]
 • منابع علمی مقاله —d1068
  مقیاس مورد استفادهمقیاس مورد استفاده در این تحقیق جهت بررسی متغیر‌ها، طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که ماهیتـاً یک مقیاس ترتیبی می‌باشد، اما مقیاس فاصله‌ای مصنوعی به آن نسبت داده می‌شود.روش‌های تحلیل داده هادر تجزیه‌و‌تحلیل پرسشنامه، هم به آمار توصیفی و هم به آمار استنباطی توجه شد. از آمار توصیفی برای توصیف خصوصیات جمعیت‌شناختی (سن، اشتغال، جنسیت و مقطع تحصیلی) استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای سنجش نرمال بودن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف استفاده گردید. پس از اثبات نرمال‌بودن داده‌ها، اقدام به تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی سازه و سنجش برازش مدل کردیم. در نهایت نیز برای آزمون فرضیات مد نظر از مدل معادلات ساختاری و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نسخه 2 نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل معادله ساختاری و اس پی اس اس نسخه 19 برای تی یک نمونه‌ای استفاده شده است.متغیرهای تحقیقمتغیرهای مستقل: پنج ویژگی مهم شخصیتی (شامل برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی، باز بودن به تجربه، سازگاری و روان‌رنجورخویی)، درگیری ذهنی فرد در پوشاک، تمایل کلی به خرید آنی، تمایل به خرید پوشاکمتغیر تعدیلگر: ارزیابی هنجاریمتغیر وابسته: تمایل کلی به خرید آنی، تمایل به خرید آنی پوشاک و تصمیم خرید آنی پوشاک.مدل مفهومی تحقیق-717553810تمایل کلی به خرید آنی(GIBT)تمایل به خرید آنی پوشاک(CIBT)تصمیم خرید آنی پوشاک(CIBD)ارزیابی […]
 • منابع علمی مقاله –70
  6-2- مقایسه روشهای پیش بینی فروش غیر ریاضی397-2- چارچوب جامع تدوین استراتژی408-2- متغیرهای اصلی بخش بندی بازارهای تجاری469-2- خلاصه مشخصات اهداف و خط مشی های دوره عمر کالا601-3- مقیاس پنج گزینه ای لیکرت852-3- ترکیب سوالات پرسش نامه863-3- مقیاس پنج گزینه ای لیکرت871-4- ارزیابی رویکرد موجود شرکت صنایع کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی912-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید و مصرف کاشی جهان943-4-جدول مقایسه ای پیش بینی و مقدار تولید کشورهای عمده تولید کننده کاشی در جهان964-4- جدول مقایسه ای مقدار مصرف کشورهای عمده مصرف کننده کاشی در جهان985-4- جدول مقایسه ای مقدار صادرات کشورهای عمده صادرکننده کاشی در جهان1006-4- جدول مقایسه ای پیش بینی و مقدار واردات کشورهای عمده واردکننده کاشی در جهان1017-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید و مصرف کاشی ایران1098-4-جدول مقایسه ای مقدار صادرات کاشی جهان و ایران1119-4- بخشی از وضعیت کاشی وسرامیک ایران از سال 1383تا139311410-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید، صادرات کاشی و سرامیک ایران- شرکت کاشی الوند12211-4- تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدها12712-4- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها13113-4- جدول مقایسه ای مقدار فروش کاشی و سرامیک ایران – شرکت کاشی الوند13314-4- محاسبات مدل پیش بینی نمو هموار هلت-وینترزبرای فروش شرکت کاشی الوند14115-4- جدول فراوانی سابقه فعالیت فروشگاه14316-4- جدول فراوانی مدت همکاری و آشنایی با شرکت کاشی الوند14317-4-جدول فراوانی سطح […]
 • منابع علمی مقاله user7-179
  4-3-3- آزمون سوال سوم414-3-4- آزمون سوال چهارم434-3-5- آزمون سوال پنجم434-3-6- آزمون سوال ششم44فصل پنجم: 5-1- مقدمه465-2- خلاصه تحقیق465 - 3 - بحث و بررسی485-3-1- یافته‌های اصلی485-4- نتیجه گیری545-5-پیشنهادها555-5-1 پیشنهادهای برخاسته از منابع علمی مقاله555-5-2 محدودیتهای تحقیق555-5-2 پیشنهادهای برای سایر محققین56فهرست منابع و مآخذ57فهرست جدول‌هاعنوان صفحه جدول2-1 میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت پایین21جدول2-2 میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت متوسط22جدول2-3 میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت بالا23جدول3-1 برنامه تمرینی بیهوازی شدید34جدول 4- 1: یافتههای توصیفی ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین 6 در سه گروه‌ پیش آزمون، کنترل و تمرین38جدول 4- 2: آزمون آماری بین گروهی ویسفاتین در بین گروه‌ها39جدول 4- 3: آزمون آماری بین گروهی اینترلوکین-6 در بین گروه‌ها41جدول 4- 4: آزمون آماری بین گروهی TNF-α در بین گروه‌ها42جدول 4- 5: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویسفاتین و IL-643جدول 4- 6: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویسفاتین و TNF-α43جدول 4- 7: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای IL-6 و TNF-α44فهرست نمودارهاعنوان صفحه نمودار 4- 1: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد ویسفاتین در بین گروهها40نمودار 4- 2: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد اینترلوکین-6 در بین گروه ها41نمودار 4- 3: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد TNF-α در بین […]
 • منابع علمی مقاله —d1249
  2-3- رندوم فارست152-3-1- مراحل توسعه‌ی رندوم فارست162-3-2- تئوری‌های مرتبط با رندوم فارست192-3-3- رندوم فارست برای رگرسیون222-3-4- مزایا و کاربردهای رندوم فارست232-4- نتیجهگیری24عنوان صفحهفصل سوم. پیشینه تحقیق3-1- مقدمه263-2- تعریف مسئله263-3- روش‌های مبتنی بر آنالیزهای سری زمانی293-4- روش‌های مبتنی بر مدل‌های شبکه عصبی323-5- روش‌های مبتنی بر الگوریتم‌های دادهکاوی34فصل چهارم. معرفی تکنیک پیشنهادی4-1- مقدمه40  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   Search for: Search 4-2- خصوصیات کلی پایگاه داده414-3- پایگاه دادهی مورد استفاده424-3-1- داده‌ی آموزشی444-3-2- داده‌ی آزمایشی444-4- تکنیک پیشنهادی454-4-1- بررسی توزیع جریان‌های ترافیکی474-4-2- مرحله پیش پردازش و استخراج ویژگی504-4-3- مرحله شناسایی و تقسیم بندی به Context های مختلف524-4-4- مرحله یادگیری با بکارگیری Context-Aware Random Forest56عنوان صفحهفصل پنجم. نتایج تجربی5-1- مقدمه595-2- پایگاه داده605-3- معیارهای ارزیابی615-3-1- معیار ارزیابی خطای پیشبینی615-3-2- مقایسه کارآیی معیارهای سنجش فاصله بر روی مشاهدات ترافیکی625-4- بررسی تناسب الگوریتم رندوم فارست در مقایسه با دیگر متدها645-5- تنظیمات اعمال شده در پیاده سازی الگوریتم (تنظیم پارامترها)665-6- ارزیابی سایز گردآمدگی بر روی داده‌ی اعتبارسنجی675-7- استخراج مجموعه‌های نمونه‌های […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :